Follow me and I will Follow You Back!!!!

Ramadhan oH raMadhan....


RamadhaN bakaL muncul tiba....ramadhan Menjelma Lagi... wahai saHabatKu sekalIan, bersediaLah kita menghaDapi rAmadhan tahun ini.... kita tidak TahU masiH sempatkAh lagi kitA untuK RaikAn keDatangAn RamadhaN akan DatanG....
GunakAn masA yaNg ada ini uNtuk MemohoN keaMpunAn padA IllaHi.... gunakaN masA yanG adA iNi untUk kOreKsi dIri.... ManuSia yAng tidak mengHArgai RamadHAn, Bulan yaNg Besar,BuLan yaNg mulIa ini adalah OranG yang paLing rugI....JikA 'OrAng BesAr' tiBa ke temapAt kitA, Akan kiTa sediAkan PersiApan Yang CukuP inDah seIndaH yanG BoleH....keNApa bilA tibaNya BulaN yaNg 'BESAR' aNtaRa BulaN-BulAn lain Ini, kita tidaK menyediaKan dirI kiTA DengAn seindAh yAng mungKIn??? FikiRkaN lAh wAhaI teMaN.....Fikir-FikIR kaNlah.....


Jika IngiN menGetAhui NiLainya sEtahUn, TanyAlah KepadA orAng yanG gAgal PepEriksAan.....

JikA ingIn MengeTahui NilaInya SebulaN, TanyaLah kepAda ibu Yang telAh keGuguRan aNak....

JiKa inGin MengetHui NilaInya SehaRi, TanyalAh kepAda oraNg yAng bekeRja Buruh BergaJi Hari.....

JiKa IngiN MengeTahui NilainYa SatU jAm, TanyaLah kepAda oRang Yang Tengah BerKapeL...

JiKa inGin MengetAhui NilaINya Seminit, TanyalAh kepadA oraNg yAng telah KetinggAlan Bas....

Jika iNgin menGetaHui NilaInya SesaAt, Tanyalah OranG yanG berLumbA dalAm PerLumbAan lAriAn....

JikA inGin menGetahUi NilAinya sebuAh kehiDupan, TanyalAh kepadA mAkhluK yaAG beRadA dI LiaNg LahAd......RenUng-RenuNgkaNlaH sahAbaT ku sekAlian.......

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...